Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Εμπορικό Δίκαιο", σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3605/τ.Β΄/24-8-2018), του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1881/τ.Β΄/28-5-2019) και του Ν.4485/2017.

 

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου.

 

Συντονιστική Επιτροπή

Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ, ανήκει σε πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Αυτή απαρτίζεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 από τα ακόλουθα μέλη:

Διευθυντής: Ψυχομάνης Σπυρίδων

Αν. Διευθυντής: Τέλλης Νικόλαος 

Μέλη: Τζίβα Ευμορφία, Παπαδοπούλου Ανθούλα, Ψαρουδάκης Γεώργιος